Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC):

Kort översikt över det finansiella regelverket på Cypern

Det finansiella regelverket på Cypern kännetecknas av ett antal statliga myndigheter och organisationer som övervakar de olika sektorerna inom finansbranschen. Den huvudsakliga tillsynsmyndigheten på Cypern är Central Bank of Cyprus, som ansvarar för tillsyn och reglering av banksektorn. Dessutom är Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) det primära tillsynsorganet för värdepappers- och investeringstjänster inom den sektorn.

Andra byråer som spelar en roll i det finansiella regulatoriska landskapet på Cypern inkluderar Insurance Companies Control Service, som reglerar försäkringsbranschen, och Cyprus Bar Association, som reglerar advokatkåren. Det finns också olika självreglerande organisationer (SRO) på Cypern, såsom Cyprus Investment Funds Association och Cyprus Securities Dealers Association, som ansvarar för att reglera sina respektive branscher.

Rollen och mandatet för Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)

Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) är det primära tillsynsorganet för värdepappers- och investeringstjänster på Cypern. Den ansvarar för övervakning och reglering av alla värdepappersföretag, mäklare och andra mellanhänder som tillhandahåller finansiella tjänster relaterade till värdepappersmarknaderna på Cypern.

CySEC’s mandat inkluderar följande:

 1. Utfärdande av licenser och tillstånd till företag och individer som vill verka inom värdepappers- och investeringstjänster på Cypern.
 2. Fastställande av regler och förordningar som styr uppförandet av företag och individer som verkar inom sektorn, inklusive krav på kapitaltäckning, investerarskydd och marknadstransparens.
 3. Övervaka och upprätthålla efterlevnaden av dessa regler och förordningar, inklusive genom inspektioner, utredningar och utdömande av påföljder för bristande efterlevnad.
 4. Främja utvecklingen av sektorn för värdepapper och investeringstjänster på Cypern genom initiativ som skapandet av nya produkter och tjänster och främjande av internationellt samarbete och partnerskap.
 5. Skydda investerares och konsumenters intressen genom att se till att företag och individer som verkar inom sektorn verkar på ett rättvist, öppet och ansvarsfullt sätt.

När etablerades CySEC och vad föranledde deras skapelse?

Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) inrättades 2001 genom Cyprus Securities and Exchange Commission Law från 2001 (lag 87(I)/2001). Denna lag antogs som ett svar på antagandet av EU:s direktiv om marknader för finansiella instrument (MiFID), som krävde att alla EU:s medlemsländer skulle inrätta en tillsynsmyndighet för alla inom sektorn för värdepappers- och investeringstjänster.

Före inrättandet av CySEC utfördes regleringen av värdepappers- och investeringstjänster på Cypern av Cyperns centralbank. Skapandet av CySEC som ett separat tillsynsorgan sågs som ett nödvändigt steg för att säkerställa att Cyperns finansiella regelverk var förenligt med EU-lagstiftningen och för att öka trovärdigheten och ryktet för finanssektorn på Cypern.

Hur har byrån utvecklats över tid?

Sedan etableringen 2001 har Cypern Securities and Exchange Commission (CySEC) genomgått betydande förändringar och evolution som svar på utvecklingen inom finansbranschen och regelverket. Några viktiga milstolpar i byråns historia:

 • 2004 blev CySEC fullvärdig medlem i International Organization of Securities Commissions (IOSCO), en global organisation bestående av tillsynsmyndigheter för värdepapperstjänster.
 • År 2007 erkändes CySEC som en ”behörig myndighet” av European Securities and Markets Authority (ESMA), som gav den befogenhet att agera på EU:s vägnar i samband med vissa regleringsfrågor.
 • 2009 blev CySEC medlem i European Securities and Markets Authority (ESMA), EU:s finansiella tillsynsmyndighet.
 • Under 2012 implementerade CySEC nya regler och förordningar för att stärka investerarskyddet och förbättra integriteten på finansmarknaderna. Dessa inkluderade införandet av ett nytt ersättningssystem för investerare och kravet på företag att upprätthålla högre nivåer av kapitaltäckning.
 • Under de senaste åren har CySEC fokuserat på att utöka sitt internationella samarbete och partnerskap, inklusive undertecknande av samförståndsavtal (MOUs) med tillsynsmyndigheter i andra länder. Man har också arbetat för att öka sin närvaro och inflytande i internationella forum som IOSCO och ESMA.

Sammantaget återspeglar utvecklingen av CySEC den föränderliga karaktären hos finansbranschen och regelverket på Cypern och den bredare EU-regionen.

Vilka typer av finansiella företag och verksamheter reglerar CySEC?

Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) reglerar ett brett utbud av finansiella företag och aktiviteter inom värdepappers- och investeringstjänster på Cypern. Några exempel på de typer av företag och aktiviteter som CySEC reglerar är:

 • Värdepappersföretag: Detta inkluderar företag som tillhandahåller ett brett utbud av finansiella tjänster relaterade till värdepappersmarknader, såsom mäkleri, kapitalförvaltning, investeringsrådgivning och portföljförvaltning.
 • Börser och andra organiserade handelsplattformar: CySEC reglerar verksamheten på börser och andra plattformar som underlättar köp och försäljning av värdepapper.
 • Centrala förvaringsinstitut: Dessa är organisationer som för elektroniska register över värdepapperstransaktioner och håller värdepapper i förvar för investerare.
 • Alternativa investeringsfonder (AIF): CySEC reglerar verksamheten för AIF:er, som är investeringsinstrument som erbjuder alternativa investeringsstrategier som hedgefonder, private equity och fastighetsinvestering i fonder (REIT).
 • Marknadsgaranter och likviditetsleverantörer: CySEC reglerar företag som tillhandahåller likviditet till finansmarknaderna genom att stå redo att köpa och sälja värdepapper när som helst.
 • Finansiella rådgivare och investeringskonsulter: CySEC reglerar företag och individer som ger råd till investerare om finansiella produkter och tjänster.

Sammantaget är CySEC:s regleringsmandat fokuserat på att säkerställa stabiliteten och integriteten på de finansiella marknaderna, skydda investerare och konsumenter, och främja utvecklingen inom sektorn av värdepappers- och investeringstjänster på Cypern.

Vilka befogenheter har myndigheten att upprätthålla sina föreskrifter?

Cypern Securities and Exchange Commission (CySEC) har en rad befogenheter till sitt förfogande för att upprätthålla sina regler och säkerställa efterlevnad av dess regler och krav. Några exempel på de befogenheter som CySEC har för att upprätthålla sina regler är:

 • Inspektioner och utredningar: CySEC har befogenhet att utföra inspektioner på plats av finansiella företag och individer under dess tillsyn för att säkerställa efterlevnad av dess regler och förordningar. De kan också inleda utredningar om potentiella överträdelser av dess regler eller försummelser från företag eller individer.
 • Administrativa sanktioner: Om ett företag eller en individ visar sig bryta mot CySEC:s regler, kan byrån införa administrativa sanktioner som böter, varningar eller tillrättavisningar. I allvarliga fall kan CySEC också återkalla eller stänga av licenser eller auktorisationer.
 • Remiss till andra myndigheter: Om ett brott mot CySEC:s regler eller andra förseelser är av brottslig karaktär, kan myndigheten hänskjuta ärendet till brottsbekämpande myndigheter för utredning och åtal.
 • Offentliggörande: CySEC kan göra offentliga avslöjande om företag eller individer som bryter mot dess regler eller som har ägnat sig åt tjänstefel. Detta kan vara utfärdanden av pressmeddelanden eller publiceringar av information på sin webbplats.

Sammantaget ger dessa befogenheter CySEC möjligheten att effektivt genomdriva sina regler och förordningar och hålla företag och individer ansvariga för bristande efterlevnad.

Hur arbetar CySEC med andra tillsynsmyndigheter och internationella organisationer?

The Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) har ett nära samarbete med ett stort antal andra tillsynsmyndigheter och internationella organisationer för att kunna utföra sitt uppdrag och fullgöra sitt tillsynsansvar. Några exempel på hur CySEC arbetar med andra tillsynsmyndigheter och internationella organisationer är:

 • European Securities and Markets Authority (ESMA): Som medlem av ESMA arbetar CySEC nära med denna tillsynsmyndighet på EU-nivå i en rad frågor som rör tillsyn och reglering inom sektorn av värdepappers- och investeringstjänster. Detta kan innefatta att samarbeta kring utvecklingen av regleringsstandarder och bästa praxis, utbyte av information och underrättelser och samordna tillsynen av gränsöverskridande företag.
 • Andra nationella tillsynsmyndigheter: CySEC samarbetar med tillsynsmyndigheter i andra länder på ett antal sätt, bland annat genom utbyte av information och underrättelser och genom att samarbeta kring övervakning av gränsöverskridande företag. CySEC har också undertecknat samförståndsavtal (MOU) med ett antal tillsynsmyndigheter i andra länder för att underlätta samarbete och informationsutbyte.
 • Internationella organisationer: CySEC är fullvärdig medlem i International Organization of Securities Commissions (IOSCO), en global organisation bestående av tillsynsmyndigheter för värdepapperstjänster. Det har också ett nära samarbete med andra internationella organisationer som Financial Stability Oversight Council (FSOC) och International Association of Insurance Supervisors (IAIS).